Adatvédelmi tájékoztató

A Tánciskola vezetője, Kalmár Eleonóra számára kiemelt fontosságú a tánciskolába beiratkozott tanítványok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és az információs önrendelkezési jog biztosítása. Ennek érdekében a tánciskola vezető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a beiratkozott tanítványok személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok alapján és azokkal összhangban, biztonságban kezeli.

A jelen adatvédelmi rendelkezések értelmezése szempontjából használt alapfogalmak:

  • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, ahol bűnügyi személyes adatnak minősül a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetésvégrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
  • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A regisztrált tanítvány, kiskorú esetén törvényes hozzátartozója a jelentkezési,regisztrációs lapot önkéntesen tölti ki a táncórán, papír alapon, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tánciskola vezető a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célból kezelje.

Az adatok kezelője: Kalmár Eleonóra    ( tánciskola vezető)

Székhelye: 1045, Budapest Zichy Mihály u.3.

Nyilvántartási száma: 13-02-0004753; adószáma: 18714162-1-41

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

A nyilvántartás célja:

Kalmár Eleonóra a Kreadance Tánciskola vezetője táncoktatás céljából a regisztrációs űrlap kitöltésével rögzíti a táncosok, kiskorú esetén törvényes hozzátartozók személyes adatait, ami a későbbi tájékoztatáshoz, hírlevelek kiküldéséhez, a kommunikációs folyamatok megkönnyítéséhez szükséges.
A regisztrációs űrlap kitöltése során az érintettek beleegyeznek, hogy adataikat bizalmasan kezeli az egyesület vezetője, Kalmár Eleonóra és 3. személynek nem adja tovább.

A regisztrációs lapon megadott adatok: név, cím,telefonszám, email cím, születési dátum, 18 éven aluli gyermek szülő vagy gondviselő neve és telefonszáma.

Az adatok nyilvánosságra hozatala azon adatok körében lehetséges, amelyeket a regisztrált tanítvány kifejezetten engedélyezett. A tanítványtól különleges adat nem kérhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés jogalapja a tanítvány önkéntes adatszolgáltatása.

Az adatkezelés a jelentkezési,regisztrációs adatlap kitöltése napján kezdődik és a regisztrált tanítvány adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. A tánciskola vezető,Kalmár Eleonóra  a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A regisztrált tanítvány adatvédelemmel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E körben az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ingyenesen megadni a tájékoztatást. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni, valamint tájékoztatni a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. Az adatkezelő a személyes adatot törölni köteles, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett kéri, vagy az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás jogossága egyértelműen megállapítható, az abban foglaltaknak haladéktalanul eleget tesz, és döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő írásban megindokolja a döntését. A tiltakozás elutasítása esetén, amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az adatkezelő a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül, az érintett bírósághoz fordulhat. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.